derivation.py

Created by enzo-ginhoux-07

Created on February 03, 2022

51 Bytes


uv = u'v+uv'
u/v = (u'v-uv')/v**2